Algemene Voorwaarden (kopen bij partners)

Algemene Voorwaarden (kopen bij partners) – 18 juni 2021

Artikel 1 – Definities

 1. Omgeving: Greenlocalshopping en iedere andere door Greenlocalshopping aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Partner(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant / Koper: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Partner en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Partner via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Partners via het Platform (hierna: Algemene Voorwaarden (Consument vs. Partner). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Greenlocalshopping te raadplegen, zie o.a (www.greenlocalshopping .nl).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Partner, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij Partners.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij Partners kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij Partners zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Greenlocalshopping kopen bij Partners en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Greenlocalshopping worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door greenlocalshopping.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Partner(s)).
 6. Greenlocalshopping heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij Partners van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Partner, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij Partners. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij Partners te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Partner wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  i. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  ii. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Greenlocalshopping is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Partners niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Greenlocalshopping raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij Partners en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Partner (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat greenlocalshopping.com geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Partners, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Partner. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op greenlocalshopping.com en greenlocalshopping.com op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij greenlocalshopping.com een bestelling plaatsen voor een product dat door een Partner wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Partner een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Partner ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Partner aangekochte product verschuldigd aan greenlocalshopping.com en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Partner. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan greenlocalshopping.com.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door greenlocalshopping.com is gewezen op de te late betaling en greenlocalshopping.com de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van greenlocalshopping.com om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan greenlocalshopping.com cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Partners.
 4. Partner heeft onherroepelijk het recht aan greenlocalshopping.com verleend om in naam van greenlocalshopping.com en met uitsluiting van de Partner de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Partner.
 5. greenlocalshopping.com zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.
 6. Greenlocalshopping.com is gerechtigd een vergoeding c.q. een commissie aan de Partner in rekening te brengen ten aanzien van de door greenlocalshopping.com geleverde diensten, waaronder het beschikbaar stellen van het Platform alsmede alle daarbij aanverwante diensten.

Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Partner(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Partner zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  ○ Verplicht de Klant zich de Algemene Voorwaarden [NAAM PARTNER] van de desbetreffende Partner(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  ○ Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden [NAAM PARTNER] van de desbetreffende Partner;
  ○ Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Partner in haar Algemene Voorwaarden [NAAM PARTNER] gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het gestelde in artikel 7.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende Algemene Voorwaarden [NAAM PARTNER] van Partner zijn opgenomen.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant greenlocalshopping.com, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door een mail te sturen naar retour@greenlocalshopping.com. greenlocalshopping.com zal contact opnemen met de Partner om het retourproces in werking te zetten. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij greenlocalshopping.com, aan de betreffende Partner te retourneren.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal greenlocalshopping.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Partner aanbiedt het product zelf af te halen mag greenlocalshopping.com wachten met terugbetalen tot de Partner het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien een Partner, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal greenlocalshopping.com de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door greenlocalshopping.com ter zake reeds ontvangen betaling retourneren

Artikel 8 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Partner(s) zijnde een natuurlijk persoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Partner zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren (‘herroepingsrecht’). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant greenlocalshopping.com, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar retour@greenlocalshopping.com onder vermelding van het bestelnummer. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij greenlocalshopping.com, aan de desbetreffende Partner te retourneren.
 2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Partner retourneren. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal greenlocalshopping.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Indien een Partner, zijnde een natuurlijk persoon een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal greenlocalshopping.com de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door greenlocalshopping.com ter zake reeds ontvangen betaling retourneren

Artikel 9 – Overmacht

 1. Greenlocalshopping.com is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van greenlocalshopping.com, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van greenlocalshopping.com en (xi) overige situaties die naar het oordeel van greenlocalshopping.com buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Greenlocalshopping.com heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat greenlocalshopping.com zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover greenlocalshopping.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is greenlocalshopping.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Partner is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Greenlocalshopping.com biedt uitsluitend een Dienst in de vorm van een Website aan waar zowel Partner als Koper gebruik van kan maken en biedt nimmer garanties tot het gebruik. greenlocalshopping.com sluit voor zover er wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet alle aansprakelijkheid uit die een Partner lijdt.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van greenlocalshopping.com, is greenlocalshopping.com uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Partner greenlocalshopping.com binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en greenlocalshopping.com deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat greenlocalshopping.com in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien de uitvoering van de dienstverlening door greenlocalshopping.com leidt tot aansprakelijkheid jegens Partner, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
 4. Greenlocalshopping.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door greenlocalshopping.com geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragings- en renteschade.
 5. Aansprakelijkheid van greenlocalshopping.com jegens een Partner is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij greenlocalshopping.com of diens (toe)leverancier.
 6. Greenlocalshopping.com is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Partner en Koper.
 7. Greenlocalshopping.com kan nimmer een toename van afnames van diensten en/of producten aangeboden door Partner garanderen. greenlocalshopping.com is niet gehouden tot enige vorm van restitutie van een reeds betaald bedrag, indien er na betaling van het verschuldigde bedrag enige toename in omzet bij Partner uitblijft.
 8. Partner is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle benodigde informatie, waaronder de correcte prijzen en gegevens betreffende een dienst/product.
 9. Greenlocalshopping.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. greenlocalshopping.com streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.
 10. Greenlocalshopping.com is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
 11. Greenlocalshopping.com staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens greenlocalshopping.com verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van de Partner wegens tekortschieten aan de zijde van greenlocalshopping.com vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij greenlocalshopping.com. Elke vordering tot schadevergoeding jegens greenlocalshopping.com dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat Partner bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van greenlocalshopping.com vervalt na een halfjaar na afloop van de overeenkomst.

Artikel 11 – Risico-overgang en vrijwaring

 1. Greenlocalshopping.com is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Partner op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Partner is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.
 2. Partner vrijwaart greenlocalshopping.com voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Partner als Koper lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door greenlocalshopping.com geleverde Diensten.
 3. Partner vrijwaart greenlocalshopping.com voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Partner en/of geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien greenlocalshopping.com aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Partner.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van greenlocalshopping.com, waaronder meer de grafische ontwerpen, concepten en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij greenlocalshopping.com en worden niet overgedragen aan Partner.
 2. Partner behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van greenlocalshopping.com plaatst of laat plaatsen, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.
 3. Het is Partner verboden om informatie die greenlocalshopping.com in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van greenlocalshopping.com.
 4. Indien daartoe verzocht, is Partner gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van greenlocalshopping.com terstond aan greenlocalshopping.com te retourneren.
 5. Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van intellectuele eigendomsrechten.
 7. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van greenlocalshopping.com wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Partner en/of diens Koper maakt op de intellectuele eigendomsrechten van greenlocalshopping.com, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van greenlocalshopping.com onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 13 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door greenlocalshopping.com en/of de Partner aan Klant verzonden informatie.
 2. greenlocalshopping.com is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Partner worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Partner is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. greenlocalshopping.com is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Partner aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview

Artikel 14 – Diversen

 1. greenlocalshopping.com is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via greenlocalshopping.com artikelen van Partners te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van greenlocalshopping.com.
 2. Wanneer door greenlocalshopping.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij Partners zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij Partners te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat greenlocalshopping.com de Voorwaarden kopen bij Partners op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij Partners of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door greenlocalshopping.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. greenlocalshopping.com is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Partners op de greenlocalshopping.com website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij Partners, het (ver)kopen van artikelen door Partners via de greenlocalshopping.com website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Partner is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.