Algemene voorwaarden partners

Algemene Voorwaarden greenlocalshopping 

De eenmanszaak Greenlocalshopping (hierna: greenlocalshopping) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67056628 en is gevestigd aan de Gesloten stad 22 (3823 DP) te Amersfoort.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door greenlocalshopping B.V..
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Diensten: greenlocalshopping verzorgt de verkoop van (advertentie)ruimte op een digitaal medium, zoals op het platform/de website van greenlocalshopping.
 5. Opdrachtgever: het Bedrijf dat greenlocalshopping heeft aangesteld, projecten aan greenlocalshopping heeft verleend voor Diensten die door greenlocalshopping worden uitgevoerd, of waaraan greenlocalshopping een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Advertentie: iedere uiting van commerciële- of informatieve aard die op aanvraag van Opdrachtgever in een medium wordt geplaatst, waaronder ingezonden mededelingen, sponsoring en andere vormen in de breedste zin van het woord.
 7. Materiaal: het materiaal dat door Opdrachtgever wordt aangeleverd ten behoeve van het produceren en/of plaatsen van een Advertentie.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en alle andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en greenlocalshopping, alsmede voorstellen van greenlocalshopping voor Diensten die door greenlocalshopping aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door greenlocalshopping waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. greenlocalshopping: de Dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van greenlocalshopping, elke Overeenkomst tussen greenlocalshopping en Opdrachtgever en op elke dienst die door greenlocalshopping wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal greenlocalshopping] aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is mogelijk in uitzonderlijke situaties voor zover dit expliciet en schriftelijk met greenlocalshopping is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval greenlocalshopping niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door greenlocalshopping gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. greenlocalshopping heeft het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor greenlocalshopping gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van greenlocalshopping zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van greenlocalshopping heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan greenlocalshopping te retourneren
 2. greenlocalshopping beschikt over meerdere pakketten om de zichtbaarheid van Opdrachtgever te vergroten.
 3. greenlocalshopping heeft het recht om de bevestigde Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. greenlocalshopping is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Elke Overeenkomst die met greenlocalshopping wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan greenlocalshopping wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met greenlocalshoppingis verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als greenlocalshopping kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings– en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover greenlocalshopping ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met per e-mail beëindigen tot de 25e van iedere maand. De Overeenkomst zal op de laatste dag van de maand (per 30e/31e) van de betreffende maand beëindigd worden.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van greenlocalshopping tegen het overeengekomen tarief.
 6. Zowel Opdrachtgever als greenlocalshopping kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is greenlocalshopping nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Indien partijen overeengekomen zijn dat meerdere advertenties worden afgenomen binnen de duur van de Overeenkomst, is greenlocalshopping gerechtigd om bij afloop van de duur van de Overeenkomst de niet afgenomen advertentieruimte aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. greenlocalshopping zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. greenlocalshopping staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan greenlocalshopping de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. greenlocalshopping zal een Advertentie plaatsen op de wijze die is overeengekomen in Overeenkomst, minieme afwijken daargelaten, mits Opdrachtgever een Advertentie tijdig heeft aangeleverd.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie, Materialen en gegevens zijn de basis waarop de door greenlocalshopping aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. greenlocalshopping heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie te omvangrijk, onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is greenlocalshopping niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor greenlocalshopping, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. greenlocalshopping is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt greenlocalshopping Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en Materialen. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is greenlocalshopping aansprakelijk voor het bijstellen of niet halen van de planning c.q. overeengekomen vervaldatum. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie en Materialen heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door greenlocalshopping of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft greenlocalshopping recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. greenlocalshopping zal het ingezonden Materiaal zo goed mogelijk weergeven, maar garandeert nimmer een exacte reproductie van het Materiaal van Opdrachtgever. Eventuele kleur- of drukafwijkingen kunnen voorkomen. greenlocalshopping is nimmer aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.
 9. Op de website van greenlocalshopping kunnen affiliate links staan. Wanneer een gebruiker via het platform naar de website van Opdrachtgever gaat en hier producten koopt op de website van Opdrachtgever, krijgt greenlocalshopping een vergoeding. greenlocalshopping is geen onderdeel van de overeenkomst die via de link tot stand komt tussen gebruiker en Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever foutieve URL’s invoegt, dient Opdrachtgever dit zelf aan te passen door in te loggen in de back-end.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door greenlocalshopping verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor de opgegeven vervaldatum en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat greenlocalshopping niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. greenlocalshopping is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is greenlocalshopping verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door greenlocalshopping voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. greenlocalshopping kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is greenlocalshopping gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan greenlocalshopping.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig en/of niet goed reproduceerbaar of incompleet Materiaal levert, heeft greenlocalshopping het recht de hierdoor veroorzaakte (extra) kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. greenlocalshopping is gerechtigd het Materiaal dat na de overeengekomen datum wordt geleverd, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen. Dit laat het recht van greenlocalshopping onverlet om de overeengekomen plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten en/of extra kosten in rekening te brengen indien het Materiaal alsnog geplaatst kan worden.

5.De toezending van het Materiaal aan greenlocalshopping geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Het Materiaal, of de door Opdrachtgever gemaakte advertentie dient te voldoen aan onder meer:
 • de wettelijke reclameregels, en dient volledig conform de Nederlandse Reclame Code te zijn;
 • de eisen van de AFM ingeval van financiële diensten en/of producten;
 • het ondubbelzinnig herkenbaar zijn als commerciële communicatie;
 • de advertentie is voorts niet beledigend, haatdragend, onbehoorlijk, discriminerend, opruiend, seksueel getint of aanstootgevend, of hetgeen in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is;
 • de advertentie is niet misleidend of verwarrend;
 • de advertentie maakt geen inbreuk op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.
 • de advertentie is niet geplaatst onder een valse identiteit;
 • de advertentie past bij het imago van greenlocalshopping;
 • de advertentie- of ruimte wordt niet door Opdrachtgever gebruikt voor concurrerende en/of strijdige doeleinden, tenzij greenlocalshopping voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;
 • de advertentie ziet op de onderneming van Opdrachtgever en op diensten en/of producten die door Opdrachtgever worden aangeboden.
 1. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst en dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op het platform up-to-date te houden.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door greenlocalshopping aan Opdrachtgever, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het in acht houden van de kwaliteitsstandaard van greenlocalshopping.
 3. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:
 • Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van greenlocalshopping, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
 • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Opdrachtgever weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit greenlocalshopping of eventuele andere Opdrachtgever hindert of schade toebrengt.
 1. Indien Opdrachtgever enige vorm van schade veroorzaakt of het enige handelingen verricht waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat het aan andere gebruiker(s) van de website of de servers (van greenlocalshopping) schade toebrengt en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Opdrachtgever het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot het vergoeden van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart greenlocalshopping voor alle schade als gevolg van bovenstaande. greenlocalshopping is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Website gebruikt alsook beveiliging van wachtwoorden en meer.
 2. Indien Opdrachtgever zijn eigen content op de Website van greenlocalshopping plaatst, komt het gebruik en inhoud van deze content voor de rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor alle bestanden en content die hij op de Website plaatst of laat plaatsen. greenlocalshopping is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Copywriting

 1. Indien overeengekomen, kan greenlocalshopping ten behoeve van Opdrachtgever teksten schrijven.
 2. Partijen leggen alle bijzonderheden met betrekking tot de inhoud van de te schrijven tekst schriftelijk vast. De tekst wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken geschreven. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. greenlocalshopping is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar geschreven tekst wordt opgeleverd.
 4. greenlocalshopping is gerechtigd de door haar geschreven teksten onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. greenlocalshopping is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging
 5. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de teksten blijven bij greenlocalshopping, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door greenlocalshopping gerealiseerde werk, wordt aangesloten bij artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
 6.  

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. greenlocalshopping is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van greenlocalshopping, greenlocalshopping een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. greenlocalshopping voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling voor het gebruik van het platform geschiedt maandelijks.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door greenlocalshopping ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. greenlocalshopping is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van greenlocalshopping.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal greenlocalshopping zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien greenlocalshopping meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. greenlocalshopping gaat zorgvuldig om met de (persoons-)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal greenlocalshopping de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van greenlocalshopping verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever greenlocalshopping tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien greenlocalshopping op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. greenlocalshopping heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor greenlocalshopping gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. greenlocalshopping is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. greenlocalshopping is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om greenlocalshopping te vergoeden voor elk financieel verlies dat greenlocalshopping lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 -Overmacht

 1. greenlocalshopping is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van greenlocalshopping wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van greenlocalshopping, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan greenlocalshopping zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van greenlocalshopping of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van greenlocalshopping buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. greenlocalshopping is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van greenlocalshopping alleen geacht te bestaan indien greenlocalshopping dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming vangreenlocalshopping, is greenlocalshopping uitsluitend gehouden tot kosteloze herplaatsing van een advertentie en/of , zonder betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever greenlocalshopping binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en greenlocalshopping deze tekortkoming vervolgens binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat greenlocalshopping in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door greenlocalshopping leidt tot aansprakelijkheid van greenlocalshopping, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens greenlocalshopping. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid van greenlocalshopping is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 4. greenlocalshopping sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. greenlocalshopping is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart greenlocalshopping voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door greenlocalshopping geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van greenlocalshopping.
 6. greenlocalshopping is niet aansprakelijk voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van het door Opdrachtgever aangeleverde Materiaal, behoudens grove schuld of nalatigheid zijdens greenlocalshopping.
 7. greenlocalshopping staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens greenlocalshopping verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van greenlocalshopping vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij greenlocalshopping binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van greenlocalshopping.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. greenlocalshopping en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan greenlocalshopping bekend gemaakt is en/of op andere wijze door greenlocalshopping is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door greenlocalshopping opgestelde stukken zoals adviezen, ontwerpen, voorstellen en meer ten aanzien van de Overeenkomst. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht greenlocalshopping steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien greenlocalshopping op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en greenlocalshopping zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is greenlocalshopping niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door greenlocalshopping aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van greenlocalshopping vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal greenlocalshopping vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van greenlocalshopping is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen greenlocalshopping en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van greenlocalshopping waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij greenlocalshopping en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle IE-rechten en auteursrechten van Opdrachtgever berusten bij Opdrachtgever en worden niet overgedragen aan greenlocalshopping. greenlocalshopping verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst een onherroepelijk gebruiksrecht van al hetgeen dat Opdrachtgever aanlevert.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van greenlocalshopping worden overgedragen aan Opdrachtgever, is greenlocalshopping gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van greenlocalshopping rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van greenlocalshopping. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door greenlocalshopping opgeleverde zaken, dient greenlocalshopping expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van greenlocalshopping rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan greenlocalshopping verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan greenlocalshopping zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart greenlocalshopping van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart greenlocalshopping voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart greenlocalshopping voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan greenlocalshopping verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever garandeert dat de bij greenlocalshopping aangeleverde advertenties en Materialen, voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder meer de Nederlandse Reclame Code.
 7. greenlocalshopping heeft het recht om de Diensten (waaronder plaatsing van de Advertentie(s) respectievelijk Pluspropositie(s)) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens greenlocalshopping gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen.
 8. Opdrachtgever stelt greenlocalshopping in bovengenoemde gevallen schadeloos voor alle kosten en schades die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling strekt ook tot eventuele vorderingen van de ACM, AFM, de Stichting Reclame Code, en andere derden.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van greenlocalshopping of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [e-mailadres] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil greenlocalshopping de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. greenlocalshopping zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen greenlocalshopping en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. greenlocalshopping heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen greenlocalshopping en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Almere, 3 maart 2022